Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Association des Polonais de Sciences Po w celu rekrutacji i udziału w Konferencji Polish Paris Forum 2021. Zgoda ta dotyczy danych podanych w ww. formularzu, danych zawartych w załączonym CV, a także wizerunku na dołączonej fotografii. Zgoda obejmuje również upoważnienie do przekazania powyższych danych w celach związanych z działaniami promocyjnymi, a także rekrutacyjnymi organizacjom partnerskim Konferencji. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie mojego wizerunku podczas Konferencji Paris Polish Forum 2021 w dowolny sposób tj. w formie audio-nagrań wideo i zdjęć oraz nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie przetwarzania i wykorzystania mojego wizerunku w publikacjach w formie tradycyjnej (np. wydawnictwa, broszury, plakaty, katalogi, foldery czy materiały prasowe) i elektronicznej (reportaże wideo i strony internetowe) w celach związanych z promocją ww. Konferencji oraz archiwizacją dokumentacji projektowej. Ponadto oświadczam, że moja zgoda obejmuje utrwalanie, zwielokrotnianie, przetwarzanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie obrazu jakąkolwiek techniką i za pośrednictwem dowolnego medium w celach związanych z powyższymi celami. Dla realizacji tych celów wyrażam również zgodę na przekazanie niniejszej zgody i praw z nią związanych partnerom Konferencji.

 

Klauzula informacyjna (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konferencji Paris Polish Forum 2021 jest Association des Polonais de Sciences Po z siedzibą w Paryżu, 27 Rue Saint-Guillaume 75007, Francja.

2. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym przez Przewodniczącego Association des Polonais de Sciences Po inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. W celu skontaktowania się z inspektorem można wysłać e-mail na adres: office.aspol@gmail.com.

 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celu:

1) przeprowadzenia Konferencji,

2) dokumentowania przebiegu Konferencji, 

3) kierowania do uczestników wiadomości związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konferencji na wskazany przez nich adres e-mail,

4) ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego oraz regulacji sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa.

 

4. Każdy z podmiotów ma prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii danych;

2) sprostowania danych osobowych;

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z wyłączeniem sytuacji, gdy dane muszą być przetwarzane z uwagi na wymogi prawne lub celem dochodzenia/ustalenia/obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

5. Każdy z podmiotów, którego dane są przetwarzane posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy uczestnik Konferencji odmówi podania danych dla potrzeb realizacji Konferencji, zgłoszenie nie bierze udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

7. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach rekrutacji do udziału w Konferencji.

 

8. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi informatyczne dla Association des Polonais de Sciences Po, a także partnerów Konferencji.

 

9. Dane osobowe nie będą przesyłane do Państw poza obszarem EOG.

 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych ww. podmiotów w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

11. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konferencji, w tym do wyłonienia uczestników oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami, a co za tym idzie dane, nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 5 lat od następnego roku po roku, w którym Konferencja została przeprowadzona. W zakresie zaś koniecznym do przeprowadzenia Konferencji dane przetwarzane będą na okres 1 (jednego) roku od jego zakończenia, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Konferencja została zakończona.

 

Oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o klauzuli informacyjnej i w pełni ją akceptuję.

 

---------------------------

Consent for image processing 

 

I agree to the processing of my personal data by Association des Polonais de Sciences Po for the purpose of recruitment and participation in the Conference Polish Paris Forum 2021. This consent applies to the data provided in the above form, the data contained in the attached CV, as well as the image in the attached photograph. This consent includes authorisation to transfer the above data for purposes related to promotional activities, as well as recruitment to partner organisations of the Conference. I have been informed of the right to withdraw consent at any time, and that the withdrawal of consent does not affect the legality of processing, which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

 

I declare that in accordance with the provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (OJ 2019 item 1231), I agree to free recording of my image during the Conference in any manner, i.e. in the form of audio-video recordings and photos, and for free, unlimited in time and territorial processing and use of my image thus preserved in publications in traditional form (e.g. publications, brochures, posters, catalogs, folders or press materials) and electronic (video reports and websites) for purposes related to the promotion of above-mentioned Conference and archiving of project documentation. In addition, I declare that my consent includes recording, reproduction, processing, use and dissemination of the image by any technique and through any medium for the purposes related to above objectives. In order to achieve these objectives, I additionally agree to the transfer of this consent and rights related to it also to the partners of this Conference, which is also free of charge.

 

Information clause (GDPR)

 

In accordance with Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC), hereinafter referred to as GDPR, we inform you that:

 

1. The Data Protection Officer of the personal data collected within the framework of the Paris Polish Forum 2021 Conference is the Association des Polonais de Sciences Po with its registered office in Paris, 27 Rue Saint-Guillaume 75007, France.

 

2. Data subjects may contact the Data Protection Officer appointed by the President of the Association des Polonais de Sciences Po in all matters concerning the processing of their personal data. To contact the Data Protection Officer, you may send an e-mail to: aspol.office@gmail.com

 

3. Participants' personal data will be processed by the Administrator in order to:

1) Conduct the Conference,

2) Document the course of the Conference, 

3) Send messages to participants related to the organization and conduct of the Conference at the e-mail address indicated by them,

4)Comply with the obligations imposed on the Administrator by generally applicable laws, including tax law and current COVID-19 regulations.

 

4. Each of the subjects has the right to:

1) request from the Administrator to access their personal data and obtain a copy of the data;

2) rectify personal data;

3) ask for the erasure or restriction of processing of personal data - with the exception of situations where the data must be processed due to legal requirements or for the purpose of investigation/finding out/defending against possible claims;

4) object to the processing of personal data.

 

5. Each data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection if he/she considers that the processing of his/her personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (address of the Office for Personal Data Protection: 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw).

 

6. Providing personal data is voluntary, however, if the participant refuses to provide data for the purposes of the Conference, the application does not participate in the recruitment process.

 

7. A participant agrees to the use of his name and surname to inform about the results of recruitment for participation in the Conference.

 

8. Recipients of data will be entities providing IT services for the Association des Polonais de Sciences Po, and partners of the Conference.

 

(9) Personal data will not be transferred to countries outside the EEA.

 

(10) The controller does not process personal data of the above entities in a manner based solely on automated processing, including profiling.

 

(11) Personal data will be stored for the period necessary to carry out the Conference, including the selection of participants and possible defense against claims, and thus the data will not be processed for a period longer than 5 years from the next year after the year in which the Conference was held. To the extent necessary to carry out the Conference, data will be processed for a period of 1 (one) year after its completion, counting from the beginning of the year following the year in which the Conference was completed.

 

I declare that I have been informed about the information clause and I fully accept it.

 

Reach us at: aspol.office@gmail.com

© 2021 by Association des Polonais de Sciences Po